JN A129/2015-RADOVI-Investiciono održavanje poslovnog prostora u ulici Kraljevića Marka br. 18 u Pančevu

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, Zmaj Jovina broj 6 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom:

„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ULICI MARKA KRALJEVIĆA BROJ 18 – NE OTVARATI“

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, dana 14.12.2015. u 11.00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 14.12.2015. godine u 11,30 časova u Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, ul. Zmaj Jovina broj 6, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.