JN A129/2016-USLUGE-Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju školske radionice – Mašinska škola "Pančevo"

Predmet javne nabavke su usluge- izrada tehničke dokumentacije za izgradnju školske radionice-(usaglašavanje postojeće dokumentacije sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji)-Mašinska škola „Pančevo“.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, dana 07.11.2016. godine u 11,00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 07.11.2016. godine u 11,30 časova u Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, ul. Zmaj Jove Jovanovića broj 6, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.