JN A135/2015-RADOVI-Izrada tehničke dokumentacije i radovi na saobraćajnom priključku na državni put

Predmet javne nabavke radova je izrada projektno – tehničke dokumentacije saobraćajnog priključka na državni put IIA reda broj 130 na stacionaži km 210+414,5 sa izvođenjem radova po inženjering sistemu i sistemu „ključ u ruke“.

Opis predmeta javne nabavke: radovi – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
71322000 – Usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju i
45000000- Građevinski radovi.

Mesto izvođenja radova: Severna industrijska zona u Pančevu.