JN A139/2015-Izgradnja kapele i pratećeg objekta sa nadstrešnicom-MZ Glogonj

PROCENJENA VREDNOST IZNOSI 9.650.000,00 DINARA BEZ PDV-A