JN A14/2015 -USLUGE – Mobilna i fiksna telefonija, po partijama, za period januar 2015. -31.05.2015. godine

Predmet javne nabavke usluga je usluga mobilne i fiksne telefonije, po partijama, za period januar 2015.-31.05.2015. godine

Opis predmeta javne nabavke: usluge – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
64212000; 64210000;

Partija 1-Mobilna telefonija

Partija 2-Fiksna telefonija