JN B44/2015-USLUGE-Tehnički pregled ulice Trg Borisa Kidriča u Jabuci

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE VREDNOSTI- – TEHNIČKI PREGLED ULICE TRG BORISA KIDRIČA (OD ULICE M.TITA DO ULICE OMLADINSKA) U JABUCI- NE OTVARAJ“,

najkasnije do 14.08.2015. god. u 11.00 časova.

Javno otvaranje ponuda sprovešće se na dan isteka roka odnosno 14.08.2015. god. u 11.30 časova u JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo