JN B5/2016-USLUGE-Tehnička kontrola tehničke dokumentacije saobraćajnice ulice 7. Nove i CRepajskog puta sa infrastrukturom

Predmet javne nabavke je tehnička kontrola projektno – tehničke dokumentacije saobraćajnica ulica 7. Nove i dela Crepajskog puta – sa infrastrukturom.

Opis predmeta javne nabavke: 71300000 -Tehničke usluge.

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP „Direkcija“ Pančevo, Zmaj Jove Jovanovića br. 6, Pančevo, u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE VREDNOSTI – TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SAOBRAĆAJNICA ULICA 7. NOVE I DELA CREPAJSKOG PUTA – SA INFRASTRUKTUROM – NE OTVARATI“, najkasnije do 22. 02. 2016. godine u 11.00 časova.

Javno otvaranje ponuda sprovešće se na dan isteka roka odnosno 22. 02. 2016. godine u 11.30 časova u JP „Direkcija“, Zmaj Jove Jovanovića br.6, Pančevo