JN B53/2015-USLUGE-Tehnička kontrola projekta zamene semafora na raskrsnici ulica Prvomajska i Ž.Zrenjanina u Pančevu

Predmet javne nabavke je tehnička kontrola projekta zamene semafora na raskrsnici ulica Prvomajske i Žarka Zrenjanina u naseljenom mestu Pančevo.

Opis predmeta javne nabavke: 71300000-Tehničke usluge.

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE VREDNOSTI – TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA ZAMENE SEMAFORA NA RASKRSNICI ULICA PRVOMAJSKE I ŽARKA ZRENJANINA U NASELJENOM MESTU PANČEVO – NE OTVARATI“, najkasnije do 11.12. 2015. godine u 11.00 časova.

Javno otvaranje ponuda sprovešće se na dan isteka roka odnosno 11.12. 2015. godine u 11.30 časova u JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.