JN B54/2015-USLUGE-Tehnička kontrola projekta sinhronizacije semaforskih uređaja u Pančevu

Predmet javne nabavke usluga male vrednosti je tehnička kontrola projekta sinhronizacije rada semaforskih uređaja na teritoriji naseljenog mesta Pančevo.

Opis predmeta javne nabavke: 71300000 -Tehničke usluge.

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br. 6, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE VREDNOSTI – TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA SINHRONIZACIJE RADA SEMAFORSKIH UREĐAJA NA TERITORIJI NASELJENOG MESTA PANČEVO – NE OTVARAJ“, najkasnije do 20.11.2015. god. u 11.00 časova.

Javno otvaranje ponuda sprovešće se na dan isteka roka odnosno 20.11.2015. god. u 11.30 časova u JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.