JN-A49/2014-USLUGE-objavljivanje oglasa za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo, po partijama: Partija 1-…u lokalnom nedeljnom listu; Partija 2-objavljivanje oglasa JP „Direkcija“ Pančevo u dnevnom listu koji se distribuira po celoj Republici Srbiji

ROK ISTIČE 24.04.2014. godine
PRODUŽAVA SE ROK DO 25.04.2014 godine