14.) JN A2/2019 – Održavanje higijene u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Pančevo

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda – nakon sprovedenog otvorenog postupka u kojem je jedina pristigla ponuda bila neprihvatljiva.