15.) JN B5/2019 – Održavanje elektroinstalacija u JP „Urbanizam“ Pančevo i u Dečijem odmaralištu na Divčibarama

Podnošenje ponuda:
Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom:
„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE  VREDNOSTI – ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA U  JP «URBANIZAM» PANČEVO I U DEČIJEM ODMARALIŠTU NA DIVČIBARAMA  – NE OTVARATI“

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 8. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki,  dana 07.03.2019. godine, u 11,00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka,  dana 07.03.2019. godine u 11,30 časova u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Pančevo,  ul. Karađorđeva 4,  uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.