16.) JN B3/2019 – Angažovanje knjigovodstvene agencije za potrebe Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom:

„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE  VREDNOSTI –ANGAŽOVANJE KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE ZA POTREBE JAVNOG PREDUZEĆA „URBANIZAM“ PANČEVO,  RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA   – NE OTVARATI“ 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 8. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, dana 08.03.2019. godine u 11,00 časova, ne računajući dan kada je poziv objavljen.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 08.03.2019. godine u 11,30 časova u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Pančevo, ul. Karađorđeva 4.