17.) JN A3/2019 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova u cilju tekućeg održavanja JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva 4, i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom:„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI U CILJU TEKUĆEG ODRŽAVANJA JP «URBANIZAM»   PANČEVO I  DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA  – NE OTVARATI“

Krajnji rok za dostavljanje ponuda  je 30. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki,  dana 01.04.2019. godine  u 11,00 časova, ne računajući dan kada je poziv objavljen.
Ako dan isteka roka pada u neradni dan, rok ističe prvog radnog dana u 11,00 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 01.04.2019. godine u 11,30 časova u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Pančevo, ul. Karađorđeva 4.