19.) JN B8/2019 – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo

JN B8/2019 – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo

Rok za dostavljanje ponuda je 12.04.2019. godine do 11.00 časova.

Javno otvaranje ponuda je 12.04.2019. godine u 11.30 časova, u prostorijama JP „Urbanizam“ Pančevo, u Pančevu,  ul. Karađorđeva br. 4, kancelarija br. 107.