20.) JN B9/2019 – Nabavka profesionalne sudo mašine za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP «Urbanizam», Karađorđeva broj 4, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI – NABAVKA PROFESIONALNE

SUDO MAŠINE POTREBE DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA – NE OTVARAJ“,

najkasnije do 16.04.2019. god. u 11,00 časova.

Javno otvaranje ponuda sprovešće se na dan isteka roka, dana 16.04.2019. godine u 11,30 časova u JP «Urbanizam», Karađorđeva broj 4, Pančevo, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.