26.) JN A10/2018 – Investiciono održavanje zgrade JP „Urbanizam“ Pančevo

Podnošenje ponuda:

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva br. 4, Pančevo i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti – omotu sa naznakom:

PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADE JP „URBANIZAM“ PANČEVONE OTVARATI“

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, dana 17.09.2018. godine u 11,00 časova, ne računajući dan kada je poziv objavljen.

 

Ako dan isteka roka pada u neradni dan, rok ističe prvog radnog dana u 11,00 časova.

 

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 17.09.2018. godine u 11,30 časova u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Pančevo, ul. Karađorđeva br. 4, Pančevo, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.