Javne nabavke

JN B2/2020 – USLUGE – Pružanje zdravstvene zaštite u Dečijem odmaralištu na Divčibarama (za okvirni period mart 2020. godine – 31. decembar 2021. godine)

JN B2/2020 – Pružanje zdravstvene zaštite u Dečijem odmaralištu na Divčibarama (za okvirni period mart 2020. godine – 31. decembar 2021. godine)   ROK ISTIČE 05.02.2020. godine

1.) JN B1/2020 – USLUGE fiksne i mobilne telefonije za potrebe Javnog preduzeća «Urbanizam» Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN B1/2020 –   usluge fiksne i mobilne telefonije za potrebe Javnog preduzeća «Urbanizam»  Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama  (radi zaključenja okvirnog sporazuma)   ROK ISTIČE 03.02.2020. godine   Okvirni sporazum se zaključuje na period od 01.04.2020. godine do 31.03.2022. godine

26.) JN B7/2019 – Nabavka službenog automobila za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP «Urbanizam», Karađorđeva broj 4, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI – NABAVKA SLUŽBENOG AUTOMOBILA ZA POTREBE DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA – NE […]

o1-811/2019 – Nabavku i montaža mobilijara i nabavka i zamena neupotrebljivih elemenata mobilijara ispred Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Ponuda za nabavku i montažu mobilijara i nabavku i zamenu neupotrebljivih elemenata mobilijara ispred Dečijeg odmarališta na Divčibarama – ne otvarati“- NABAVKA NA KOJU SE NE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA na adresu Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva broj 4 poštom ili lično na pisarnicu […]

25.) JN B14/2019 – Tekuće popravke i održavanje nameštaja za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

JN B14/2019 – Tekuće popravke i održavanje nameštaja za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama   ROK ISTIČE 17.10.2019. godine

24.) JN B13/2019 – Tekuće održavanje sanitarnih čvorova u dečijem odmaralištu na Divčibarama

JN B13/2019 – Tekuće održavanje sanitarnih čvorova u dečijem odmaralištu na Divčibarama   ROK ISTIČE 30.07.2019. godine

23.) JN B11/2019 – Tekuće održavanje sanitarnih čvorova u dečijem odmaralištu na Divčibarama

JN B11/2019 – Tekuće održavanje sanitarnih čvorova u dečijem odmaralištu na Divčibarama   ROK ISTIČE 04.07.2019. godine    

22.) JN B10/2019 – USLUGE – Sistematski pregledi zaposlenih u JP «Urbanizam» Pančevo

JN B10/2019 – sistematski pregledi zaposlenih u JP «Urbanizam» Pančevo   ROK ISTIČE 28.06.2019. godine

21.) JN B6/2019 – Nabavka tekstilne galanterije za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Redni broj javne nabavke dobara male vrednosti za tekuću godinu je JN B6/2019.   Predmet javne nabavke je nabavka tekstilne galanterije za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama.   Opis predmeta javne nabavke – dobra ORN – 19200000 – tkanine od tekstila i srodni proizvodi, 19260000 – tekstil.

20.) JN B9/2019 – Nabavka profesionalne sudo mašine za potrebe Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP «Urbanizam», Karađorđeva broj 4, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI – NABAVKA PROFESIONALNE SUDO MAŠINE POTREBE DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA – NE […]

19.) JN B8/2019 – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo

JN B8/2019 – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo Rok za dostavljanje ponuda je 12.04.2019. godine do 11.00 časova. Javno otvaranje ponuda je 12.04.2019. godine u 11.30 časova, u prostorijama JP „Urbanizam“ Pančevo, u Pančevu,  ul. Karađorđeva br. 4, kancelarija br. 107.

17.) JN A3/2019 – izvođenje građevinsko-zanatskih radova u cilju tekućeg održavanja JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva 4, i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom:„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI U CILJU TEKUĆEG ODRŽAVANJA JP «URBANIZAM»   PANČEVO I  DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA  – NE OTVARATI“ Krajnji rok za dostavljanje ponuda  je 30. dan […]

16.) JN B3/2019 – Angažovanje knjigovodstvene agencije za potrebe Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE  VREDNOSTI –ANGAŽOVANJE KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE ZA POTREBE JAVNOG PREDUZEĆA „URBANIZAM“ PANČEVO,  RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA   – NE OTVARATI“ Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 8. […]

15.) JN B5/2019 – Održavanje elektroinstalacija u JP „Urbanizam“ Pančevo i u Dečijem odmaralištu na Divčibarama

Podnošenje ponuda: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE  VREDNOSTI – ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA U  JP «URBANIZAM» PANČEVO I U DEČIJEM ODMARALIŠTU NA DIVČIBARAMA  – NE OTVARATI“ Krajnji rok za dostavljanje ponuda […]