JN A117/2016-RADOVI-Ambulanta "Glogonj" – investiciono održavanje objekta

Predmet javne nabavke radova je Ambulanta „Glogonj“- Investiciono održavanje objekta.

Opis predmeta javne nabavke: 45000000-Građevinski radovi

Priroda radova:
– izvođenje radova po članu 5. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

Mesto izvođenja radova: Ambulanta „Glogonj“
Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Sektor F, Oblast 43, Grana 43.2, 43.3