JN A141/2015-RADOVI-Izrada projekta i zamena opreme i instalacija u kotlarnici JP "Direkcija" Pančevo

Predmet javne nabavke radova je izrada tehničke dokumentacije i zamena opreme i instalacija u kotlarnici i objektu JP „Direkcija“ Pančevo, Zmaj Jovina br. 6, u cilju povećanja energetske efikasnosti sistema.

Opis predmeta javne nabavke: radovi – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
71320000 – Usluge tehničkog projektovanja i
45300000 – Radovi na građevinskim instalacijama.

Obim radova:
-izrada projekta planiranog stanja objekta (kotlarnice i zgrade) u Zmaj Jovinoj br. 6 u Pančevu, za potrebe održavanja termomašinske opreme i instalacija i
-nabavka opreme i izvođenje radova na zameni iste, servisiranje opreme i saniranje instalacija u kotlarnici u Zmaj Jovinoj br. 6 i
-unapređenje sistema odzrake na delu mreže centralnog grejanja i zamena radijatorske armature u objektu JP „Direkcija“ Pančevo.