JN A15/2015-DOBRA-Nabavka kancelarijskog i računarskog materijala i tonera za potrebe JP "Direkcija" Pančevo

Predmet javne nabavke dobra je nabavka kancelarijskog materijala, tonera i računarskog potrošnog materijala.

Rok za podnošenje ponuda ističe 05.01.2015. godine u 12.00 časova.

Javno otvaranje ponuda 05.01.2015. godine u 12.30 časova.