JN A2/2016-USLUGE-Izrada geomehaničkog elaborata pristupnog puta ka novoj deponiji Pančevo sa dimenzionisanjem kolovoza

Predmet javne nabavke su usluge – izrada geomehaničkog elaborata pristupnog puta ka novoj deponiji Pančevo sa dimenzionisanjem kolovozne konstrukcije.

Opis predmeta javne nabavke – usluge – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
71222000 – arhitektonske usluge za površine na otvorenom.

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, Zmaj Jove Jovanovića broj 6 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti-omotu sa naznakom:
„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA PRISTUPNOG PUTA KA NOVOJ DEPONIJI PANČEVO SA DIMENZIONISANJEM KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE – NE OTVARATI“
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, dana 09.03.2016. godine u 11,00 časova.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 09.03.2016. godine u 11,30 časova u Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, ul. Zmaj Jove Jovanovića broj 6, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.