JN A76/2015-DOBRA-Zamena semafora na raskrsnici ulica Prvomajske i Žarka Zrenjanina u Pančevu

JN A76/2015

Predmet javne nabavke je zamena semafora na raskrsnici ulica Prvomajske i Žarka Zrenjanina u naseljenom mestu Pančevu, sa pratećim uslugama i radovima na postavljanju semafora.

Opis predmeta javne nabavke: dobra – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
34996100 – semafori.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, dana 14.09.2015.godine u 11.00 časova.

Otvaranje ponuda:
Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 14.09.2015. godine u 11,30 časova u Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, ul. Zmaj Jovina broj 6.