JN A80/2015-DOBRA-Nabavka programa elektronske pisarnice za potrebe JP "Direkcija" Pančevo

Pregovarački postupak se sprovodi na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS„ broj 124/2012 i 14/2015):
„Naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač“

Pregovarački postupak se stoga sprovodi sa „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ Beograd.

Predmet javne nabavke je nabavka programa elektronske pisarnice za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo.

Opis predmeta javne nabavke: dobra ORN – 48000000.