JN A99 – RADOVI – Zamena montažnog objekta radionične zgrade -inženjering sistem -Osnovna škola "Mara Mandić" u Pančevu

Predmet javne nabavke je zamena montažnog objakta radionične zgrade (rušenje i izgradnja montažnog objekta, po inženjering sistemu-Osnovna škola „Mara Mandić“ u Pančevu.

Procenjena vrednost iznosi 6.750.000,00 dinara bez pdv-a.

Imajući u vidu da je Naručilac odlučio da pored navedenih ponuđača, odnosno ponuđača koji su podneli ponude u otvorenom postupku pozove i druge ponuđače, dužan je da objavi poziv za podnošenje ponuda.

Pregovarački postupak se sprovodi na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS„ broj 124/2012.

„Naručilac može sprovoditi pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda ako u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu dobije sve neprihvatljive ponude, pod uslovom da se prvobitno određeni uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora ne menjaju. Ako naručilac odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuđače koji su učestvovali u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu da dopune svoje ponude tako da ih učine prihvatljivim, nije dužan da objavi poziv za podnošenje ponuda. Ponuđena cena u ovom pregovaračkom postupku ne može biti veća od ponuđene cene u otvorenom, restriktivnom i kvalifikacionom posstupku, odnosno konkurentnom dijalogu.“ Imajući u vidu da je Naručilac odlučio da pored navedenih ponuđača, odnosno ponuđača koji su podneli ponude u otvorenom postupku pozove i druge ponuđače, dužan je da objavi poziv za podnošenje ponuda“.

2. Opis predmeta javne nabavke: građevinski radovi – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
44211000;

3. Priroda radova:
-zamena montažnog objekta-rušenje i izgradnja montažnog objekta po inženjering sistemu „ključ u ruke“;

4. Obim radova:
-rušenje dotrajalog montažnog objekta i na istom mestu sa istim gabaritnim dimenzijama postavlja se novi, takođe montažni objekat, sa svim potrebnim instalacijama osim instalacija centralnog grejanja. Prethodno je potrebno izraditi projekat rušenja dotrajalog montažnog objekta i projekat izgradnje novog montažnog objekta. Traži se inženjering sistem, u svemu prema projektnom zadatku koji je sastavni deo konkursne dokumentacije;

5. Mesto izvođenja radova: Osnovna škola „Mara Mandić“ u Pančevu.

6. Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Sektor F, Oblast 41 i 43, Grana 41.2 i 43.1, Grupa 41.20 i 43.11