JN B32/2015-DOBRA-Nabavka i montaža mobilijara ispred Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Predmet javne nabavke dobara je nabavka i montaža mobilijara ispred Dečijeg odmarališta na Divčibarama.

Opis predmeta javne nabavke: klupe – oznaka iz opšteg rečnika nabavke – ORN-39142000.

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI-NABAVKA I MONTAŽA MOBILIJARA ISPRED DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA- NE OTVARAJ“, najkasnije do 13.07.2015. god. u 12,30 časova.

Javno otvaranje ponuda sprovešće se na dan isteka roka odnosno 13.07.2015. god. u 13,00 časova u JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.