JN B6/2015-USLUGE-Osiguranje imovine i lica za potrebe JP "Direkcija" Pančevo, januar – 31.05.2015. godine

Predmet javne nabavke usluga male vrednosti je osiguranje imovine i lica za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo za period od januara do 31.05.2015. godine.

Opis predmeta javne nabavke: usluge – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
66511000 – usluge životnog osiguranja, 66512000 – usluge osiguranja od nezgode i usluge zdravstvenog osiguranja i 66512100 – usluge osiguranja od nezgode.

Ponuđač je obavezan da ponudu dostavi na adresu: JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA MALE VREDNOSTI – OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE JP „DIREKCIJA“ PANČEVO , ZA PERIOD OD JANUARA 2015. DO 31.05.2015. GODINE – NE OTVARAJ“ najkasnije do 30.12.2014. godine u 11,00 časova.

Javno otvaranje ponuda sprovešće se na dan isteka roka odnosno 30.12.2014. godine u 11,30 časova u JP „Direkcija“, Zmaj Jovina br.6, Pančevo, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.