JN A11/2018 – Nabavka goriva za potrebe JP „Urbanizam“ Pančevo i Dečijeg odmarališta na Divčibarama, po partijama

Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva broj 4 i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti – omotu sa naznakom:

„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARANABAVKA GORIVA ZA POTREBE JP „URBANIZAM” PANČEVO I DEČIJEG ODMARALIŠTA NA DIVČIBARAMA, PO PARTIJAMANE OTVARATI“

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. dan od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, dana 24.10.2018. godine u 11.00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka, dana 24.10.2018. godine u 11,30 časova u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Pančevo, ul. Karađorđeva broj 4, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.