JN A13/2017 – Održavanje aplikativnog softvera za potrebe JP „Direkcija“ Pančevo, za period od 01.06.2017. godine do 31.12.2017. godine

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda