JN A3/2017 – Održavanje higijene u Dečijem odmaralištu na Divčibarama

Predmet javne nabavke usluga je održavanje higijene u Dečijem odmaralištu na Divčibarama.

Opis predmeta javne nabavke: usluge – oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

90911200 – usluge čišćenja zgrada.

 

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma.

 

Okvirni sporazum se zaključuje na period od dana zaključenja (okvirno od 23.12.2017. godine) do 31.12.2018. godine.

 

Okvirni sporazum zaključuje se između jednog Naručioca – JP „Urbanizam“ Pančevo i jednog ponuđača.