o1-811/2019 – Nabavku i montaža mobilijara i nabavka i zamena neupotrebljivih elemenata mobilijara ispred Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom:

„Ponuda za nabavku i montažu mobilijara i nabavku i zamenu neupotrebljivih elemenata mobilijara ispred Dečijeg odmarališta na Divčibarama – ne otvarati“-

NABAVKA NA KOJU SE NE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

na adresu Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva broj 4 poštom ili lično na pisarnicu JP „Urbanizam“ Pančevo

ROK ISTIČE 17.10.2019. godine