Jaвне набавке

7.) ЈН Б31/2018 – Hабавка канцеларијског материјала, рачунарског потрошног материјала и тонера за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, ради закључења оквирног споразума

ЈН Б31/2018 – Hабавка канцеларијског материјала, рачунарског потрошног материјала и тонера за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, ради закључења оквирног споразума   РОК ИСТИЧЕ 31.01.2019. године

6.) JН А1/2019 – Одржавање апликативног софтвера за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈН А1/2019 – Одржавање апликативног софтвера за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

5.) ЈН Б28/2018 – Услуге одржавања термотехничких инсталација у ЈП «Урбанизам» Панчево и Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

ЈН Б28/2018 – Услуге одржавања термотехничких инсталација у ЈП «Урбанизам» Панчево и Дечијем одмаралишту на Дивчибарама   РОК ИСТИЧЕ

4.) ЈН A15/2018 – Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП «Урбанизам» Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, ради закључења оквирног споразума

ЈН A15/2018 – Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП «Урбанизам» Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, ради закључења оквирног споразума, за оквирни период од дана закључења до 31. децембра 2020. године   РОК ИСТИЧЕ 18.02.2019. године

40.) JН Б24/2018 – Одржавање фотокопир апарата за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈН Б24/2018 – Одржавање фотокопир апарата за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево. Јавна набавка се спроводи ради закључења Оквирног споразума за период од дана закључења до 31.12.2020. године. Понуде за ову јавну набавку се предају најкасније до 21.01.2019. године до 11.00 часова. Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 21.01.2019. године у 11.30 часова у просторијама […]

39. ) ЈН Б22/2018 – Hабавка боца са водом за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и ЈП «Урбанизам» Панчево

ЈН Б22/2018 – Hабавка боца са водом за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 16.01.2019. године

38.) ЈН Б21/2018 – Hабавка средстава за одржавање хигијене за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и ЈП «Урбанизам» Панчево, по партијама

ЈН Б21/2018 – Hабавка средстава за одржавање хигијене за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и ЈП «Урбанизам» Панчево, по партијама и то: Партија 1 – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, Партија 2 – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 16.01.2019. године

37.) ЈН А16-2018 – Одржавaње хигијене у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево

ЈН А16-2018 – Одржавaње хигијене у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево   РОК ИСТИЧЕ 30.01.2018. године

36.) ЈН Б23/2018 – Услуге физичког обезбеђења за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од дана закључења до 31. децембра 2020. године

ЈН Б23/2018 – Услуге физичког обезбеђења за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од дана закључења до 31. децембра 2020. године   РОК ИСТИЧЕ 28.12.2018. године

35.) ЈН Б20/2018 – Oсигурање имовине и лица за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево

ЈН Б20/2018 – Oсигурање имовине и лица за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 28.12.2018. године

34.) ЈН Б25/2018 – Одржавање рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈН Б25/2018 – Одржавање рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Урбанизам“, Карађорђева број 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ […]

33.) ЈН Б19/2018 – УСЛУГЕ – Пружање интернет услуга за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево

ЈН Б19/2018 – Пружање интернет услуга за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 28.11.2018. године

32.) ЈН А14/2018 – РАДОВИ – Инвестиционо одржавање унутрашњих просторија у ЈП «Урбанизам» Панчево

ЈН А14/2018 – Инвестиционо одржавање унутрашњих просторија у ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 30.11.2018. године

31.) ЈН A13/2018 – Набавка хране и намирница за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и напитака за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево, по партијама, ради закључења оквирног споразума за оквирни период од 01.01.2019. године, односно од дана закључења до 31.12.2020. године

ЈН A13/2018 – Набавка хране и намирница за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и напитака за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево, по партијама, ради закључења оквирног споразума за оквирни период од 01.01.2019. године, односно од дана закључења до 31.12.2020. године   РОК ИСТИЧЕ 19.11.2018. године

30.) ЈН Б18/2018 – пружање интернет услуга за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево.

ЈН Б18/2018 – пружање интернет услуга за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 25.10.2018. године