Jaвне набавке

JН-Б13/2014-ДОБРА-набавка теренског возила за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево.

РОК ИСТИЧЕ 08.05.2014. године

ЈН-A53/2014-УСЛУГЕ-систематски лекарски преглед запослених у ЈП „Дирекција“ Панчево.

РОК ИСТИЧЕ 26.05.2014. године

ЈН-A50/2014-УСЛУГЕ-израда Главног пројекта изградње бициклистичке стазе од Старчева до Омољице.

РОК ИСТИЧЕ 22.05.2014. године

ЈН-A55/2014-РАДОВИ-инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова-Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6.

РОК ИСТИЧЕ 19.05.2014. године

ЈН-A27-2014-РАДОВИ-малтерисање, глетовање и кречење унутрашњих зидова у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина бр.6

РОК ИСТИЧЕ 19.05.2014. године

ЈН-A52-2014-РАДОВИ-текуће одржавање дела крова на објекту одмаралишта на Дивчибарама

РОК ИСТИЧЕ 20.05.2014. године

ЈН-А41/2014-ДОБРА-ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК-набавка бензина за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

ЈН A28/2014-РАДОВИ-замена подова од итисона ламинатом у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Змај Јовиној број 6 у Панчеву.

РОК ИСТИЧЕ 12.05.2014.године

ЈН-А42/2014-ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК – РАДОВИ-ЈН-А42/2014-додатни радови на санацији Здравствене станице "Банатски Брестовац" у Банатском Брестовцу

РОК ИСТИЧЕ 09.04.2014. године

ЈН-A23/2014-РАДОВИ-извођење радова на периодичном одржавању моста на Тамишу у Панчеву.

РОК ИСТИЧЕ 15.04.2014.

ЈН-А43/2014-РАДОВИ-радови на семафоризацији и доградњи раскрснице Козарачка-Новосељански пут-Нискоградња.

РОК ИСТИЧЕ 23.04.2014. године

ЈН-A54/2014-УСЛУГЕ-израда Главног пројекта противпожарне заштите и Главног пројекта дојаве пожара за објекат здравствене станице у Банатском Брестовцу.

РОК ИСТИЧЕ 23.04.2014. године

ЈН-A49/2014-УСЛУГЕ-објављивање огласа за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, по партијама: Партија 1-…у локалном недељном листу; Партија 2-објављивање огласа ЈП „Дирекција“ Панчево у дневном листу који се дистрибуира по целој Републици Србији

РОК ИСТИЧЕ 24.04.2014. године ПРОДУЖАВА СЕ РОК ДО 25.04.2014 године

ЈН-A33/2014-РАДОВИ-ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина 6-фарбање унутрашње столарије.

РОК ИСТИЧЕ 24.04.2014. године

ЈН-A48/2014-РАДОВИ-израда Пројекта и извођење радова на реконструкцији електроинсталација у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој број 4 у Панчеву, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

РОК ИСТИЧЕ 22.04.2014. године