Jaвне набавке

ЈН-A49/2014-УСЛУГЕ-објављивање огласа за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, по партијама: Партија 1-…у локалном недељном листу; Партија 2-објављивање огласа ЈП „Дирекција“ Панчево у дневном листу који се дистрибуира по целој Републици Србији

РОК ИСТИЧЕ 24.04.2014. године ПРОДУЖАВА СЕ РОК ДО 25.04.2014 године

ЈН-А43/2014-РАДОВИ-радови на семафоризацији и доградњи раскрснице Козарачка-Новосељански пут-Нискоградња.

РОК ИСТИЧЕ 23.04.2014. године

ЈН-A54/2014-УСЛУГЕ-израда Главног пројекта противпожарне заштите и Главног пројекта дојаве пожара за објекат здравствене станице у Банатском Брестовцу.

РОК ИСТИЧЕ 23.04.2014. године

ЈН-A45/2014-УСЛУГЕ-КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК-I ФАЗА-геодетска снимања, израда КТП-а, пројеката геодетских обележавања и остале услуге.

РОК ИСТИЧЕ 22.04.2014. године

ЈН-A30/2014-РАДОВИ-објекат ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина 6-замена дотрајалих прозора.

РОК ИСТИЧЕ 14.04.2014. године

ЈН-A34/2014-РАДОВИ-текуће одржавање крова у дворишном делу објекта ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Змај Јовиној број 6 у Панчеву.

ЈН-A35/2014- РАДОВИ-текуће одржавање крова на објекту ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој број 4 у Панчеву.

РОК ИСТИЧЕ 11.04.2014. године

ЈН-A36/2014-РАДОВИ-објекат ЈП „Дирекција“ Панчево, Карађорђева 4-замена фасадне столарије на објекту.

РОК ИСТИЧЕ 11.04.2014. године

ЈН-38/2014-РАДОВИ-Пољопривредна школа „Јосип Панчић“ Панчево-замена кровног покривача и олука на 5. и 6. згради

РОК ИСТИЧЕ 10.04.2014. године

ЈН-A40/2014-РАДОВИ-радови на семафоризацији и доградњи раскрснице Козарачка-Новосељански пут-Јавно осветљење.

РОК ИСТИЧЕ 10.04.2014. године

ЈН-A44/2014- УСЛУГЕ-израда пројектно-техничке документације паркинга код Евангелистичког гробља у Панчеву.

РОК ИСТИЧЕ 10.04.2014. године

ЈН-A37/2014-РАДОВИ-објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-унутрашњи молерско- фарбарски радови.

РОК ИСТИЧЕ 09.04.2014. године

ЈН-A47-2014-ДОБРА-набавка алкохолних пића за потребе репрезентације ЈП „Дирекција“ Панчево.

РОК ИСТИЧЕ 07.04.2014. године РОК СЕ ПРОДУЖАВА ДО 17.04.2014.године

ЈН-A29/2014-РАДОВИ-израда Идејног пројекта и извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације у Македонској улици у Панчеву – изградња паркинга-по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

РОК ИСТИЧЕ 08.04.2014. године