Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Основно о Предузећу

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, је правни следбеник  Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ која је основана 18. марта 1993. године, на основу одлуке Скупштине општине Панчево о спајању:

 • Јавног предузећа за урбанистичке послове „УРБАНИЗАМ“ Панчево,
 • Друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева општине Панчево и
 • Јавног предузећа за стамбене услуге „СТАН“ Панчево (Сл. лист општине Панчево, Ковин, и Опово бр. 5/93).

Делатности Предузећа

 • Претежна делатност: 71.11 – Архитектонска делатност
 • У оквиру претежне делатности Јавно предузеће обавља следеће послове:
  – израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова;
  – израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;
  – израду документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
  – учествовање у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта.Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији града Панчева, у делу који се односи на:
  – заштиту јавног пута;
  – одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању, рехабилитацији, ургентном одржавању и одржавању у зимском периоду (преглед, контрола, издавање налога, надзор, израда Плана зимског одржавања јавних путева и сл.), осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки);
  – израду саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
  – вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничим и другим подацима за те путеве;
  – означавање јавних путева;
  – коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута;
  – вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, и издавање потврда о прикључењу објекта на јавни пут;
  – вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију за постављање инсталација и опреме водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. на јавни пут и у заштитном појасу јавног пута;
  – издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;
  – издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
  – издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
  – издавање сагласности за одржавање спортске или друге примедбе на јавном путу и
  – издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.
 • Предузеће на територији града Панчева врши и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.
 • Предузеће обавља и делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и врши организацију боравка деце.

Податке о организационој структури Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево можете пронаћи на страни —> Организациона структура