Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Основно о предузећу

Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево, је правни следбеник  ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ која је основана 18. марта 1993. године, на основу одлуке Скупштине општине Панчево о спајању:

 • Јавног предузећа за урбанистичке послове „УРБАНИЗАМ“ Панчево,
 • Друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева општине Панчево и
 • Јавног предузећа за стамбене услуге „СТАН“ Панчево (Сл. лист општине Панчево, Ковин, и Опово бр. 5/93).

 

Претежне делатности

 • 71.11 – Архитектонска делатност;
 • 71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;
 • 55.20 – Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;

 

Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево

 • Израђује Просторне планове и урбанистичке планове као и урбанистичку документацију за спровођење урбанистичких планова;
 • Израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину и издаје енергетске пасоше;
 • Израђује документацију и даје мишљење у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са Законом којим се уређује поступак озакоњења;
 • Учествује у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта;

 

Структура прихода и извори финансирања

 • Комунални приходи и примања из Буџета града Панчева
 • Приходи из других извора Буџета града Панчева
 • Сопствени приходи
 • Накнада за употребу јавних путева
 • Приходи од одмаралишта на Дивчибарама
 • Приходи од стручних услуга ЈП „Урбанизам“ Панчево

 

 

Податке о организационој структури Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево можете пронаћи на страни —> Организациона структура