Изведени Радови

Изградња паркинг простора у улици Лава Толстоја (код Католичког гробља)

Изградња паркинг простора у улици Лава Толстоја (код Католичког гробља) – Изграђена су 22 паркинг места. Паркинзи су асфалтни и предвиђени су за управно паркирање.

Реконструкција улице Михајла Пупина

Реконструкција улице Михајла Пупина – Уређена је реконструкција улице у дужини од 550m. Коловоз је ширине 5 m. Постављени су сливници за кишну канализацију.

Улица Жарка Зрењанина

Реконструкција улице (од улице Првомајске до улице 7.Јула) – На деоници пута од улице Првомајске до улице 7.Јула у току су радови замене ивичњака и замене хабајућег слоја асфалта. Дужина деонице на којој се изводе радови је 700m, са 10.300m2 асфалта и 1400m ивичњака.

Улица Доситејева

Реконструкција и доградња улице – Радови се састоје од изградње саобраћајнице са инфраструктуром у ул. Доситејевој испред зграде „Тамиш капија 1“ као и изградње ободних саобраћајница и инфраструктуре око објекта „Тамиш капија 1“. Радови се састоје у изградњи фекалне канализације, кишне канализације, јавног осветљења, изградње паркинга око објекта Тамиш капије. Укупна квадратура тротоара је око […]

Реконструкција улице Змај Јовине у Панчеву

Реконструкција улице Змај Јовине у Панчеву – Реконструкција улице Змај Јовине обухвата реконструкцију постојећег водовода дн 110 у дужини од 850м са комплетном заменом кућних прикључака. Пројектована је израда атмосферске канализације у дужини од 732м. Фекална канализација се делимично реконструише заједно са прикључцима у дужини од 420м. Предвиђена је саобраћајница дужине 820м, ширине 5м. Поред […]

Реконструкција старог језгра Панчева

Реконструкција старог језгра Панчева – Пројекат Старо Панчево је пројекат изградње и реконструкције, коју ће следити и ревитализација дела старог градског језгра омеђеног улицама Петра Драпшина, Браће Јовановића, Мученичке и Николе Тесле. Међу њима су Црква светог “Карла Боромејског” са обелиском из 1757. године, Гимназија “Урош Предић” из 1863. године и зграда “Народне банке” (данас […]

Изградња бициклистичке стазе у улици Oслобођења

Изградња бициклистичке стазе у улици Oслобођења – Предвиђена је изградња бициклистичке стазе са десне стране улице, од улице Милоша Требињца до улице Стевана Шупљикца у укупној дужини од 1400m. Стаза је асфалтна ширине 1,6m. Планирано време завршетка радова је половина новембра 2011.

Реконструкција пешачко – бициклистичке стазе у улици Милоша Требињца

Реконструкција пешачко – бициклистичке стазе у улици Милоша Требињца – На потезу од улице Првомајске до улице Пастерове у току је реконструкција пешачко -бициклистичке стазе, са леве стране улице, укупне дужине 700m.

Изградња паркинг простора у Улици Мученичка – Кеј Радоја Дакића

Изградња паркинг простора у улици Мученичка – Кеј Радоја Дакића у Панчеву – Предвиђена је изградња 82 паркинг места, као и изградња пешачке стазе од улице Мученичке до кеја на Тамишу (420m2). Ове године ће, због лоших временских услова, бити урађен један од три предвиђена паркинг простора. Наставак радова ће уследити на пролеће.

Улица Петра Прерадовића

Реконструкција и доградња улице – Радови на изградњи кишне канализације: од ул. Максима Горког до ул. Милошa Требињца дужине 450m, – Радови на изградњи тротоара : укупна дужина улице је 450m, – Радови на изградњи саобраћајнице: коловозна конструкција са обостраном израдом ивичњака дужине 440m и ширине 5,5m изведена је од ул. Цара Лазара до ул. […]

Улица Максима Горког

Реконструкција и доградња улице – Радови су се сатојали од рушења постојећег деградисаног коловоза и пешачких стаза, земљаних радова, израде коловозних конструкција, изградње пешачких стаза, саобраћајнице, саобраћајне сигнализације, семафоризације раскрснице Максима Горког и Владимира Жестића, новопројектованих паркинга, јавног осветљења. Укупна дужина улице је 1475m. Пешачке стазе су асфалтне просечне ширине 2m. Укупан број паркинг места […]

Улица Скадарска

Главни пројекат ојачања коловозне конструкције и рехабилитације јавног пута улице Скадарске у Панчеву – Обухваћена је фазна изградња тако да се прва фаза радова односи на израду коловоза дужине 1360м и ширине 6м. Друга фаза радова је израда отвореног кишног канала и израда пешачке стазе уз десну ивицу коловоза.

Рехабилитација пешачког моста и ојачавање коловозне конструкције на државном путу првог реда М 1/9

Рехабилитација пешачког моста и појачано одржавање пешачке стазе на државном путу првог реда М1/9 – Постављање нове челичне конструкције моста, статичког система греде са два препуста, на постојећим стубовима од армираног бетона, бетонирање нове армирано бетонске плоче, израду завршног слоја асфалта и постављање нове пешачке ограде моста. Укупна дужина пешачког моста је 21m са средњим […]

Изградња паркинг простора у Старчеву

Изградња паркинг простора у Старчеву – Паркинг простор за путничка возила испред објекта ФК „Борац“ у Старчеву у улици Панчевачки пут (општински пут бр.1) дат је за управно паркирање возила. Паркинг места су стандарних димензија 2,5 x 5,0m. Изграђено је 25 паркинг места за путничка возила. Укупне квадратуре 900m2. Приступ планираном паркинг простору се остварује […]

Реконструкција улице – просек улице Стевана Сремца

Реконструкција улице – просек улице Стевана Сремца – Изведени радови на ископу постојећег земљаног материјала, насипања саобраћајнице и асфалтирања. Дужина улице је 220m, ширина саобраћајнице је 5,5m. Изграђени су земљани канали као и израда пропуста.