Планирани Радови

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула

Пројекат садржи реконстукцији саобраћајнице, постојећих тротоара, пешачких стаза, изградња паркинга, бициклистичких стаза, јавне расвете и изградња кишне канализације. Изградња колектора кишне канализације у ул. 7. Јула представља основ за решење површинских вода дела насеља Стрелиште. Укупна дужина улице је 780м.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Петефи Шандора

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.

Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци – изградња паркинга поред школе

Предвиђена је изградња око 20 паркинг места испред школе у улици Змај Јовина у Јабуци.