Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Hipodrom“ u Pančevu – rani javni uvid

U javnim glasilima oglašeno je izlaganje na rani javni uvid Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Hipodrom“ u Pančevu, u trajanju od 15 dana, počev 17. avgusta 2018.

 

Planski dokument će biti izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančevo, Trg kralja Petra I broj 2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji broj 609, svakog radnog dana od 9-15 časova.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja ranog javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno – komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Obrađivač Plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo

Odgovorni urbanista: Dušica Černicin, diplomirani inženjer arhitekture