Izmene i dopune Plana detaljne regulacije Podcelina 6c – Nova deponija Pančevo, na javnom uvidu

Javni uvid  Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije – Podcelina 6c – Nova deponija – u naseljenom mestu Pančevo, u trajanju od 30 dana održaće se od 12. jula 2019. do 12. avgusta 2019. godine.

 

Planski dokument će biti izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9:00 -15:00 časova.

Plan je dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva:

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

Za pružanje informacija u vezi sa navedenim planski dokumentom obratiti se Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, na telefon (013) 353-304.

Predstavnici obrađivača plana davaće obaveštenja vezano za planski dokument za vreme trajanja javnog uvida, svakog petka, u vremenu od 11:00 do 12:00 časova.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe  u  toku  trajanja   javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4,  26000 Pančevo.  Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu  uticati  na  planska  rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata biće organizovana dana 19. jula 2019.godine  u 13:00 časova, u  maloj sali  zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 16. avgusta 2019. godine, sa početkom u 13:00 časova, u  Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, oglasiće se novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

 

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo

Vodeći planer:  Vesna Subotić, dipl. inž. pejzažne arh.