Izmene i dopune Plana detaljne regulacije – Podcelina 6c- Nova deponija – Pančevo, na ranom javnom uvidu

Izmene i dopune Plana detaljne regulacije – Podcelina 6c- Nova deponija- u naseljenom mestu Pančevo(u daljem tekstu Plan), izlaže se na rani javni uvid koji će seodržatiu trajanju od 15 dana i to počev od 25. januara 2019. do  8. februara 2019. godine.

 

Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Za pružanje informacija u vezi sa navedenim planski dokumentom obratiti se Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, Grada Pančevo, na telefon (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/

Zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da podnesu primedbe na Nacrt plana, za vreme trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo.

Vodeći planer – Vesna Subotić,  dipl. inž. hortikulture