Javni konkurs za postavljanje bilborda u gradu Pančevu

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o oglašavanju („Sl.glasnik RS“ br. 6/2016 i 52/2019-dr. Zakon), članova  16. do 31. Odluke o postavljanju sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 70/20,  8/21 i 19/21 ), član 3. st.2. Plana za postavljanje sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 8/21,19/21, 15/22) i  Zaključka Gradskog veća grada Pančeva od 23.06.2022. god,  Komisija za izbor korisnika za postavljanje sredstava za oglašavanje (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor korisnika za postavljanje sredstava za oglašavanje – 4 bilborda sa Led panelom u gradu Pančevo, dimenzija 4,00 m h 3,00 m, koji čine jedinstveni Paket

 

Predmet javnog konkursa su sledeće lokacije za postavljanje 4 bilborda sa Led panelom koji predstavljaju jedinstveni Paket:

 

Br.OznakaLokacijaZonaGodišnji iznosGarantni iznosMogućnost postavljanja
1LB 1Ugao ul. Miloša Trebinjca i ul. Miloša Obrenovića (ispred kućnog broja 14 u ul. Miloša Trebinjca)273.584,0014.716,8013.01.2023.
2LB 2ul. Oslobođenja posmatrano iz pravca Ružine ulice neposredno ispred raskrsnice sa kružnim tokom sa leve strane273.584,0014.716,8031.10.2022.
3LB 3ul. Svetog Save na razdelnom ostrvu naspram kućnog broja 19273.584,0014.716,8013.01.2023.
4LB 9Ulica Miloša Obrenovića ispred kućnog broja 33471.832,0014.366,4031.10.2022.

 

 

Početni iznos naknade za Paket je godišnji iznos naknade za sva 4 bilborda sa Led panelom utvrđen prema Odluci o visini naknade za upotrebu opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 8/19  i  8/21) i  iznosi 292.584,00  dinara, a garantni iznos za učešće na javnom konkursu za  Paket iznosi 58.516,80 dinara.

 

Najpovoljniji ponuđač stiče pravo na postavljanje sredstava za oglašavanje na period od 5 godina.

1.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju pravna i fizička lica, odnosno preduzetnici koji dostave pisanu ponudu za ceo Paket.

Više povezanih pravnih lica u smislu Zakona o privrednim društvima, odnosno više pravnih ili više fizičkih lcia,  koja žele da ostvare zajedničko učešće podnose jednu prijavu i dostavljaju ugovor o zajedničkom učešću.Ugovorom iz prethodnog stava regulišu se međusobni odnosi u zajedničkom učešću, procentualno učešće u izmirenju obaveza vezanih za podnošenje ponude, podatke o zajedničkom zastupniku i njegovim ovlašćenjima i dr.

Prijava se podnosi na jedinstvenom obrascu koji se preuzima sa internet stranice Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo  i ista mora da sadrži sve propisane elemente uključujući i ponuđeni iznos početne naknade za ceo Paket bez PDV, koji ne može biti manji od početne visine naknade koji je dat u tabeli.

2.

 

Postupak javnog konkursa sproodi Komisija.Sednica Komisije je javna i na njoj mogu da učestvuju svi podnosioci prijava. Pre otvaranja podnetih prijava, na javnoj sednici, Komisija će utvrditi koje su prijave blagovremeno podnete. Prijave koje nisu blagovremeno podnete, Komisija neće uzeti u razmatranje i iste će neotvorene vratiti ponuđačima.

Komisija će blagovremene prijave  otvoriti prema vremenu prispeća.

Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, kao i prijave koje ne sadrže sve elemente i priloge iz javnog konkursa Komisija neće uzeti u razmatranje.

 

3.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene naknade za PAKET za postavljanje sredstava za oglašavanje.

Pod početnom ponudom u smislu ove odluke smatra se ponuđeni iznos naknade za postavljanje sredstva za oglašavanje bez PDV-a, koji ne može biti niži od početnog iznosa naknade za paket.

Pod konačnom ponudom u smislu ove odluke smatra se iznos sa PDV-om (obračunatim po stopi od 20%) koji je učesnik na javnom konkursu ponudio u postupku javnog nadmetanja, kao svoju poslednju i najvišu ponudu.

Pod najpovoljnijom ponudom u smislu ove odluke smatra se ponuda na osnovu koje je učesnik u javnom konkursu rangiran kao prvi na rang-listi.

Iznos ugovorene naknade najpovoljniji ponuđač plaća u 12 jednakih mesečnih rata za ceo period važenja ugovora.

 

4.

Nakon što Komisija utvrdi koje su blagovremene i ispravne ponude sačinjava listu učesnika, počevši od najviše dostavljene ponude i sprovodi  postupak javnog nadmetanja.

Uslov za održavanje javnog nadmetanja je da svojstvo učesnika steknu najmanje dva podnosioca prijave.

Početni iznos za javno nadmetanje je ponuđena naknada učesnika koji je ponudio najviši iznos.

Visina licitacionog koraka je 5% od početnog iznosa naknade za Paket i iznosi 14.629,20 dinara.

Po okončanju postupka javnog nadmetanja, Komisija vrši rangiranje učesnika, sačinjava predlog rang liste i isti objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, a od učesnika koji je ponudio najviši iznos naknade sa PDV pribavlja potpisanu izjavu o visini ponuđene naknade sa PDV-om.

Svaki učesnik na konkursu može uložiti prigovor na rang listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga rang liste na oglasnoj tabli Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo.

O  prigovoru odlučuje Gradsko veće grada Pančeva, u roku koji ne može biti duži od tridest dana od dana izjavljivanja prigovora.

Prigovor Gradskom veću grada Pančeva podnosi se putem Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo.

Nakon isteka roka za prigovor Gradskom veću, odnosno nakon odluke Gradskog veća grada Pančeva povodom uloženog prigovora, Komisija utvrđuje konačnu rang listu.

U slučaju da svojstvo učesnika stekne samo jedan učesnik čija je ponuda blagovremena i ispravna, isti će se smatrati najpovoljnijim ponuđačem.

 

5.

Komisija za za izbor korisnika, nakon završenog postupka javnog nadmetanja donosi Odluku o izboru korisnika za postavljanje sredstva za oglašavanje na površinama javne namene.

Izabrani

Na osnovu Odluke iz prethodnog stava, Javno preduzeće “Urbanizam“ Pančevo i izabrani korisnik zaključuju Ugovor o postavljanju sredstava za oglašavanje, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Nakon zaključenja Ugovora, korisnik je u obavezi da JP „Urbanizam“ Pančevo, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi garanciju poslovne banke u iznosu od 100 % od utvrđene naknade, sa rokom važenja 30 dana dužim od dana važenja Ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza.

Korisnik postavlja sredstvo za oglašavanje na površinama javne namene na osnovu odobrenja koje izdaje Javno preduzeće „ Urbanizam“ Pančevo.

Postupak izdavanja odobrenja, nivo neophodne tehničke dokumentacije kao i drugi uslovi za postavljanje sredstava oglašavanja bliže su definisni Odlukom o postavljanju sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 70/20, 8/21 i 19/21)  i Planom za postavljanje sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br 8/21, 19/21 15/22).

Priključenje sredstava za oglašavanje na elektroenergetski vod vrši se u skladu sa posebnim zakonom, na zahtev i  otrošku korisnika.

 

6.

Podnosioci prijave se obavezuju da na račun Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo broj 160-461690-69 Banka Inteza AD, na ime garantnog iznosa za učešće na javnom konkursu uplate iznos od 58.516,80 dinara.

Rok za povraćaj garantnog iznosa za učesnike javnog konkursa čija ponuda ne bude najpovoljnija je 8 dana od dana javnog nadmetanja.

Garantni iznos se vraća najpovoljnijem učesniku nakon zaključenja ugovora.

Ukoliko najpovoljniji učesnik ne potpiše ponuđeni ugovor, smatra se da je isti odustao od ponude, pa se garantni iznos zadržava.

 

7.

Prijava za učešće na javnom konkursu mora biti potpisana od strane fizičkog lica,  odnosno potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom od strane pravnog lica odn.preduzetnika i obavezno sadrži:

fizička lica: ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja,

preduzetnike i pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, MB, PIB, sedište

Uz prijavu se dostavlja i:

  1. dokaz o uplaćenom garantnom iznosu,
  2. uredno ovlašćenje za zastupanje,
  3. fotokopija LK za fizička lica,
  4. izvod iz registra nadležnog organa ne stariji od šest meseci (za pravna lica i preduzetnike)
  5. potvrda o poreskom identifikacionom broju
  6. potvrda o izmirenju obaveza po osnovu izvornih prihoda grada Pančeva i
  7. izjava podnosioca prijave da prihvata sve uslove iz javnog konkursa.

 

8.

OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU PRIJAVE

Prijava za učešće na javnom konkursu sa priloženom dokumentacijom se podnosi neposredno Javnom preduzeću “Urbanizam“ Pančevo preko pisarnice, na adresi 26000 Pančevo, ul. Karađorđeva br. 4, sa naznakom  „Za Komisiju za izbor korisnika za postavljanje sredstava za oglašavanje – NE OTVARAJ“

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, sa vidljivom naznakom da se radi o prijavi na javni konkurs i ko je podnosilac prijave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje i iste će biti odbačene.

Blagovremenim prijavama se smatraju one prijave koje pristignu na pisarnicu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva 4, 26000 Pančevo, najkasnije do 8. jula 2022. godine, do 10:00 časova.

 

9.

 MESTO I VREME ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje održaće se u prostorijama Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo, Karađorđeva br. 4, u  sali 106 (prizemlje) 8. jula  2022. godine, sa početkom u 12:00 časova.

Bliža obaveštenja u vezi sa javnim konkursom kao i dokumentacijom na osnovu koje je sačinjen i raspisan ovaj javni kokurs, mogu se dobiti u prostorijama JP „Urbanizam“ Pančevo, u ulici Karađorđeva br. 4, 26000 Pančevo, kontakt osobe: Milan Balčin i Mirna Rađenović – Potkonjak, (telefon broj 013/ 2190 300)