Nacrt Izmena plana za Severnu industrijsko – poslovno – proizvodnu  zonu II u Pančevu na javnom uvidu

Izlaže se na  javni uvid Nacrt Izmena i dopuna plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko – poslovno – proizvodne zone 2 u Pančevu  (u daljem tekstu Plan).

Javni uvid Plana trajaće 15 dana i to počev od 20. novembra 2020. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na  javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 08:30 do 11:30 časova. Sve informacije u vezi sa planom mogu se dobiti putem telefona (013) 353 304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju  javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva:

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe  u  toku  trajanja   javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane primedbe i  sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata biće organizovana dana 1. decembra 2020. godine u 13 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 11. decembra 2020. godine, sa početkom u 13 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo.

Odgovorni urbanista: Đurica Dolovački, dipl.pr.planer