Nacrt plana dela bloka 089 u Pančevu, na ponovljenom javnom uvidu

Nacrt Plana detaljne regulacije dela bloka 089, u naseljenom mestu Pančevo, izlaže se na ponovljeni javni uvid (u daljem tekstu Plan).

Ponovljeni javni uvid Plana, trajaće 15 dana i to počev od 31. jula 2020. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na ponovljeni javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ponovljenog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva:

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja ponovljenog javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata, biće organizovana 5. avgusta 2020. godine u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 18. avgusta 2020. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo.

Odgovorni planer je Olivera Dragaš, dipl. inž. arh.