Plan detaljne regulacije dela bloka 089 u Pančevu, na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije dela bloka 089 u naseljenom mestu Pančevo, na ranom javnom javnom uvidu (u daljem tekstu Plan).

Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 29. marta 2019. do 12. aprila 2019. godine, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra Ibr.2-4, u holu na šestom spratu,kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona (013) 353 304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja ranog javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra Ibr.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo

Vodeći planer – Olivera Dragaš, dipl. inž. arh.