Plan detaljne regulacije turističkog, sportsko – rekreativnog kompleksa u Beloj Crkvi na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije turističkog sportsko – rekreativnog kompleksa u delu bloka 20, u naselju Bela Crkva (u daljem tekstu Plan) izlaže se na rani javni

 

Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 22. jula 2019.  do  5. avgusta 2019. godine, u zgradi Opštine Bela Crkva, ul. Miletićeva broj 2, u prostorijama Odeljenja za urbanizam, privredu i inspekcijske poslove, svakog radnog dana  od 9 do 14 časova.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju  ranog javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici Opštinskog sajta www.belacrkva.rs .

Informacije o predloženim rešenjima i ciljevima Plana, zainteresovanim licima, davaće službena lica Odeljenja za urbanizam, privredu i inspekcijske poslove, u zgradi Opštinske uprave Bela Crkva, ul. Miletićeva 2, kancelarija br. 40, telefon (013) 851 224, lokal 13.

Rani javni uvid  se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine i mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

U toku ranog javnog uvida pribavljaju se uslovi i drugi značajni podaci za izradu planskog dokumenta, od organa, posebnih organizacija, imalaca javnih ovlašćenja i drugih institucija, koji su dužni da po zahtevu nosioca izrade planskog dokumenta dostave uslove i sve raspoložive podatke u toku trajanja ranog javnog uvida, a najduže u roku od 15 dana od prijema zahteva.

Sve primedbe i sugestije, u toku ranog javnog uvida,  koje mogu uticati na planirana rešenja mogu se u pisanoj formi dostaviti Odeljenju za urbanizam, privredu i inspekcijske poslove Opštine Bela Crkva ul. Miletićeva broj 2, najkasnije do 5. avgusta 2019. godine.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo.

Vodeći planer – Jelena Tomić, dipl. inž. arh.