Predlog rang liste konkursa za postavljanje bilborda u Pančevu

KOMISIJA ZA IZBOR KORISNIKA ZA POSTAVLJANJE SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

Pančevo, 29. marta 2021. godine

Na osnovu člana 26.stav 1, Odluke o postavljanju sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva (Službeni list grada Pančeva 70/20 i 8/21), nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, vrednovanjem propisanih kriterijuma, Komisija  za izbor korisnika za postavljanje sredstava za oglašavanje na površinama javne namene, utvrđuje

PREDLOG  RANG  LISTE  PODNOSILACA PRIJAVE

 1.   Videomedia mreža led bilborda doo Kragujevac        400.000,00 dinara bez PDV

2.   World ConnectMedia Group doo Beograd                   300.000,00 dinara bez PDV

OVAJ PREDLOG RANG LISTE  PODNOSILACA PRIJAVE SE OBJAVLJUJE NA OGLASNOJ TABLI I ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI  JP „URBANIZAM“  PANČEVO.

Pouka o pravnom leku:  Nezadovoljni učesnik  javnog konkursa može uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja Predloga rang liste podnosilaca prijave na oglasnoj tabli JP “Urbanizam“Pančevo, Gradskom veću grada Pančeva putem Javnog preduzeća “Urbanizam“ Panevo.

Za Komisiju – Predsednik komisije

Milan Balčin, dipl.pravnik