Promena poslovnog imena i sedišta preduzeća

Javno preduzeće “ Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, promenilo je ime u Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo.

Izvršena je i izmena skraćenog naziva. Umesto naziva JP „Direkcija“ Pančevo, sada skraćeni naziv glasi: JP „Urbanizam“ Pančevo

Takođe je izmenjeno i sedište preduzeća: umesto ranije adrese Pančevo, Zmaj Jove Jovanovića 6, sada je sedište na sledećoj adresi: Pančevo, Karađorđeva 4

Matični broj, PIB, pretežna delatnost i račun kod poslovne banke ostali su nepromenjeni.