Rani javni uvid Plana detaljne regulacije za blok 66 u Kovinu

Rani javni uvid Plana detaljne regulacije za blok 66 u Kovinu, održaće se u trajanju od 15 dana, od 26. juna  do 11. jula 2019. godine i obaviće se u zgradi Opštine Kovin, u Kovinu, u ulici JNA broj 5, u kancelariji broj 47, svakog radnog dana od 10:00 do 11:00 sati. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona (013) 742-104.

Plan će biti dostupan javnosti u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na internet stranici opštine Kovin http://www.kovin.org.rs

Opštinska uprava Kovin, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije bloka broj 66 u Kovinu, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za uređenje i građenje u obuhvatu plana i drugo.

Pozivaju se organi i organizacije i javna preduzeća koji su ovlaćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Opštinskoj upravi Kovin – Odeljenju za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštine Kovin, ulica JNA broj 5, 26220 Kovin, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 11. julom 2019. godine.

Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade planskog dokumenta mogu uticati na planirana rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo

Vodeći planer – Jelena Tomić, dipl. inž. arh.