Rekonstrukcija Ulice 7. Jula – aktuelni radovi

Radovi na rekonstrukciji ulice 7. Jula obuhvataju kompletnu rekonstrukciju (radove na izgradnju ulice 7. Jula u dužini od 810m sa infrastrukturom). Radovi obuhvataju rekonstrukciju saobraćajnice, rekonstrukciju pešačkih staza, izgradnju biciklističkih staza i parkinga. Širina saobraćajnice je 7,0m. Širina pešačko -biciklističkih staza je 3,50m. Rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana (4 meseca), od dana uvođenja izvođača radova u posao. Radovi su počeli u sredu 15.03.2017. godine.
Projektom je predviđena izgradnja 144 parking mesta i 6 parking mesta za osobe sa invaliditetom. Parking mesta su standardnih dimenzija 2,5 h 5m. Mesta za parkiranje osoba sa invaliditetom su dimenzija 3,5 h 5m . Od podzemnih instalacija predviđena je izgradnja javnog osvetljenja, kišne kanalizacije , rekonstrukcija vodovoda i rekonstrukcija dela Fekalne kanalizacije.