Usvojen Plan detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu i izveštaj o strateškoj proceni

Skupština Grada Vršca, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije za planove Grada Vršca, na sednici održanoj 27. maja 2019. godine, donela je Odluku o usvajanju plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu i izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu na životnu sredinu.

Planom je obuhvaćen i definisan prostor površine 24ha 48a 20m2. U granicu obuhvata plana ulaze cele i delovi katastarskih parcela broj: 29273, 29275, 29283, 29276, 30635, 30343, 30453, 30639 i 30342.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Vršca“.

Plan je izradilo Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo.